JÁTÉKSZABÁLY

JÁTÉKSZABÁLY

Ossza meg másokkal is:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Magyar Újjászületés Alapítvány „Határmente 2018.” Nyereményjátékának játékszabálya

A Játékszabály a Magyar Újjászületés Alapítvány által szervezett és meghirdetett nyereményjátékra vonatkozik, amely az alapítvány honlapján és közösségi oldalán került meghirdetésre és elérhető a www.hatarmente.hu oldalon.

A „Nyereményjáték” egy egyszerű sorsolás alapú nyereményjáték, amelyben a résztvevők között egyszerű sorsolással döntik el, hogy ki a nyertes.

1. A játék időtartama

1.1. A Játékban 2018. augusztus 21-től – 2018. szeptember 30-ig regisztrálhat az a természetes személy, aki megfelel ezen Játékszabály 2.3 pontjában lefektetett feltételeknek. Az érvényes részvételhez szükséges, hogy a Játékos a Játék időtartamán belül, a 3. pontban (A Játék menete) szabályozott módon részt vegyen a Magyar Újjászületés Alapítvány által meghatározott teljesítménytúrán.

2. A Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Játék a Magyar Újjászületés Alapítvány (székhely: 5600 Békéscsaba Zsíros utca 10., nyilvántartó szervezet: Gyulai Törvényszék) szervezésében kerül meghirdetésre és megrendezésre.

2.2.A Magyar Újjászületés Alapítvány kijelenti, hogy a Játék természetéből adódóan, – nem ellenérték fejében történik a részvétel – az nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá, továbbá a Játékban való részvételnek az előbb említett törvényben található egyéb feltétel nem képezi előfeltételét.

2.3. A Játékban azon természetes személy vehet részt, aki:

  • rendelkezik magyar állampolgársággal
  • betöltötte a 18. életévét
  • a nyereményjáték lebonyolításának céljából, a Játékban való önkéntes adatai kezeléséhez, továbbá
  • részvételi szándékával hozzájárulását adja szükséges személyes
  • kifejezetten elfogadja, valamint magára kötelezőnek ismeri el ezen
  • „Játékszabály”elnevezésű dokumentum rendelkezéseit.
  • eleget tesz a 3. pontban meghatározott követelményeknek.
  • az előző évi “Határmente” teljesítménytúrán nem részesült tárgynyereményben.

2.4. A Magyar Újjászületés Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabály feltételeit egyoldalúan bármikor módosítsa és ezen módosított változatot közzétegye. A módosítás a közzététel napjától érvényes.

2.5. Az alapítvány semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal azon résztvevőkkel, illetve harmadik személyekkel szemben, aki a jelen Játékszabály illetve a hatályos jogszabályok megszegésével vesz részt ezen játékban.

2.6. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Magyar Újjászületés Alapítvány kuratóriumi tagjai, önkéntesei, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1) pont)

3. A játék menete

3.1. A résztvevő 2018. augusztus 21. és szeptember 30. között kerékpáron teljesíti a Békéscsaba-Nagyszalonta-Békéscsaba VAGY a Berettyóújfalu-Nagyvárad-Berettyóújfalu útvonalat és a békéscsabai városháza és a Nagyszalontán lévő Arany János szobor előtt, VAGY a Berettyóújfalu-Nagyvárad-Berettyóújfalu útvonal teljesítése esetén a berettyóújfalui polgármesteri hivatal és a nagyváradi Petőfi Sándor park végében található Petőfi Sándor mellszobor előtt készült kerékpáros fényképét elküldi a kapcsolat@hatarmente.hu email címre.

Az elektronikus levélben szerepelnie kell még a teljesítés időpontjának, a teljesítménytúrán résztvevők számának, a teljesítő nevének, lakcímének, életkorának, és telefonszámának.

4. Nyeremények

4.1. A „Határmente 2018.” Teljesítmény túrán a kiírásnak megfelelően részt vevők között a következő nyeremény kerül kisorsolásra.

  • 1 db Neuzer Courier DT típusú fitness kerékpár használati joga vagy
  • 1 db Neuzer Ravenna 200 típusú trekking kerékpár használati joga 

a játék előtt a Határmente facebook oldalán megrendezett szavazás eredményétől függően.

5. A Nyertesek értesítése és a nyeremények átvétele

5.1. Azon Játékosok között, akik a Játékszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően vesznek részt a Játékban, kisorsolásra kerülnek a Játékszabály 4.1 pontjában felsorolt nyeremények sorsolásának időpontja: 2018. október 6. 10:00 óra

5.2. Az alapítvány a nyerteseket a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a regisztrációkor megadott email címen értesíti. A nyeremények átvételére telefonon történő egyeztetést követően kerül sor.

5.3. Amennyiben a Játék nyertese a nyereményt a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül nem veszi át, és ennek okáról a Játék szervezőjét, hitelt érdemlő módon (telefon, levél, e-mail) nem értesíti, illetve az átvétel lehetséges időpontját nem jelöli meg, ezzel lemond a nyereményről, ezért a nyeremény újra kisorsolásra kerül.

5.4. A nyeremény készpénzre nem váltható, továbbá harmadik személyre nem ruházható át.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Magyar Újjászületés Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az ezen Játékszabályban foglaltakat, illetve a hatályos jogszabályokat, megszegő Játékost a Játékból kizárja.

6.2. A Magyar Újjászületés Alapítvány fenntartja a jogot a játék felfüggesztésére illetve visszavonására, abban az esetben, ha olyan külső, el nem hárítható ok (vis maior) merül fel érdekkörében, amelynek köszönhetően nem áll módjában biztosítani a nyereményeket. A felfüggesztés illetve visszavonás tényéről az Alapítvány az internetes oldalain és saját Facebook oldalán értesíti a játékban résztvevőket. Ezen értesítés megtörténtét követően egyik Játékos sem jogosult kártérítési, vagy egyéb igényének érvényesítésére a Magyar Újjászületés Alapítvánnyal szemben.

6.3. A Játékszabályban foglalt határidők betartásáért a Magyar Újjászületés Alapítvány mindent megtesz, azonban az esetleges csúszásokért, illetve a határidők betartásáért felelősséget nem vállal.

6.4. A Magyar Újjászületés Alapítvány kijelenti, hogy eleget tesz a hatályos magyar jogszabályok alapján meghatározott adók és járulékok nyeremények utáni fizetési kötelezettségének.

7. Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések

7.1. A Magyar Újjászületés Alapítvány „Határmente 2018.” Nyereményjátékba történő regisztrációkor a Résztvevő (Érintett) egyértelműen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatait („felhasználói adatok”) a célhoz kötöttség elvét szem előtt tartva kezelje. Ezek az adatok a következők: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím.

7.2. A felhasználói adatok kezelésére kizárólag a Magyar Újjászületés Alapítvány jogosult. A felhasználói adatok kezelésére kizárólag Magyarországon kerül sor, és kizárólag a sorsolás lebonyolítása céljából.

7.3. A felhasználói adatokat a Magyar Újjászületés Alapítványnál kizárólag azon személyek ismerhetik meg, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek.

7.4. Miután az adatok kezelésének a célja megszűnik, a Magyar Újjászületés Alapítvány tudomására jutott személyes adatok törlésre kerülnek, a részt vevők e-mail címét kivéve. Az alapítvány fenntartja a jogot, hogy az így tudomására jutott e-mail címekre hírlevelet küldjön. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a Játékos a Játékszabály elfogadásával kifejezetten és félreérthetetlenül hozzájárul.

Amennyiben a felhasználó le kíván iratkozni a hírlevélről ezt a Magyar Újjászületés Alapítvány felé történő egyértelmű jelzéssel (e-mail) megteheti. A hírlevélre történő leiratkozás után a felhasználó e-mail címe is törlésre kerül, azt az alapítvány semmilyen módon nem használja fel.

7.5. A Magyar Újjászületés Alapítvány jogosult a nyeremények átadásáról kép és hangfelvételeket, továbbá videofelvételt készíteni és azokat felhasználni a játék időtartamának lejárta után is, a felhasználási módot is szabadon megválasztva. A felhasználó a Játékszabály elfogadásával

visszavonhatatlanul és véglegesen ehhez hozzájárul és egyben lemond ezen felvételekkel kapcsolatos díjigényéről.

7.6. A Magyar Újjászületés Alapítvány biztosítja, hogy az adatkezelésre

vonatkozó szabályok megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek. A Játékosok jogait és jogorvoslati lehetőségeit az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatvédelmi törvény rendelkezései (14.§- 22.§) szabályozzák.